Dellabo Uitzendbureau

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Dellabo Dienstverlening voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten  aan opdrachtgevers als omschreven  in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden  afwijkende bedingen en overeenkomsten  zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Dellabo Dienstverlening deze  afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Definities

               In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het  kader  van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf werknemer(s) ter beschikking  stelt aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
 2. Uitzendkracht: de werknemer als bedoeld in lid a.
 3. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen Dellabo Dienstverlening en uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door Dellabo Dienstverlening in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf  van Dellabo Dienstverlening ter beschikking wordt gesteld van opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Dellabo Dienstverlening verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
 4. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid a.
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen de uitzendonderneming en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door Dellabo Dienstverlening aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende uitzendkracht, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening.
 6. Opdrachtgeverstarief: Het tarief dat Dellabo Dienstverlening aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
 7. CAO voor Uitzendkrachten: De collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten.

Artikel 3. Vrijblijvende  offertes

               Alle offertes van Dellabo Dienstverlening zijn vrijblijvend.

Artikel 4. Duur van de opdracht

 1. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:
 • óf voor een vastgestelde tijd,
 • óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen),
 • óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.
 1. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, als bedoeld in lid b. kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke  gebeurtenis de opdracht eindigt.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht, die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in lid b. en c.

Artikel 5. Opzegging opdracht

 1. De opdracht  voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid b. hieronder.
 2. Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
 4. Bij de opdracht voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalde of bepaalbare tijd.
 5. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.

Het hier in lid e. bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze Algemene Voorwaarden.

 1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden.

Artikel 6. Einde van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 4 lid b. en c.
 2. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g. bepaalde.
 3. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 én de opdrachtgever bovendien jegens Dellabo Dienstverlening is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in artikel 8.
 4. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Dellabo Dienstverlening de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de uitzendovereenkomst tussen Dellabo Dienstverlening en uitzendkracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Dit einde treedt echter niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Dellabo Dienstverlening van de uitzendkracht door een andere uitzendkracht is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen vier weken na de datum waarop de uitzendkracht niet meer ter beschikking kon worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere uitzendkracht. Met vervanging van de uitzendkracht door een andere uitzendkracht wordt  in het hiervoor bedoelde geval gelijk gesteld eventuele terugplaatsing van de eerder ter beschikking gestelde uitzendkracht.

Dellabo Dienstverlening blijft echter in beide hiervoor in dit lid genoemde situaties gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de uitzendovereenkomst is geëindigd wegens een oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever, tenzij het bepaalde in artikel 8 toepassing heeft gevonden.

 1. Indien  Dellabo Dienstverlening de uitzendkracht gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen van de opdrachtgever en de opdracht niet is beëindigd ingevolge het hiervoor in lid d. bepaalde en evenmin binnen voornoemde periode de uitzendkracht door een andere uitzendkracht daadwerkelijk is vervangen met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht (mits in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Dellabo Dienstverlening van de uitzendkracht is toegestaan), is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk onverwijld te beëindigen, behoudens het volgende.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien Dellabo Dienstverlening de uitzendkracht niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever. In laatstgenoemd geval blijft de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Dellabo Dienstverlening het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is Dellabo Dienstverlening dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Indien de opdrachtgever krachtens het hiervoor in dit lid e. bepaalde gerechtigd is de opdracht te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.

 1. De opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat Dellabo Dienstverlening de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend. Indien Dellabo Dienstverlening van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de opdracht gebruik maakt, laat dit onderlet het recht van Dellabo Dienstverlening volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van de opdrachtgever. Voorts blijft onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g. bepaalde.
 2. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever (voor zover toegestaan) behelst het verzoek van de  opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. Voorzover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Dellabo Dienstverlening tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is opgezegd. Op eerste verzoek van Dellabo Dienstverlening bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Dellabo Dienstverlening beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd.

Beëindiging van de opdracht wegens ontbinding als bedoeld in lid f. hierboven behelst eveneens het verzoek van de opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Die ontbinding vindt haar oorzaak in een gedraging/misdraging van de opdrachtgever. In een dergelijke gedraging/misdraging van opdrachtgever ligt besloten het verzoek van opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:37 lid 1 BW. Voorzover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Dellabo Dienstverlening tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden, zoals hiervoor bedoeld. Op eerste verzoek van Dellabo Dienstverlening bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Dellabo Dienstverlening de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

Artikel 7. Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht in de volgende gevallen.
 2. Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan Dellabo Dienstverlening of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, mits het zogenaamde uitzendbeding (als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW) is opgenomen in de uitzendovereenkomst van Dellabo Dienstverlening met de uitzendkracht en de looptijd van dat beding nog niet is verstreken. Dit uitzendbeding houdt in, dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Dellabo Dienstverlening aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien de uitzendovereenkomst betreffende een ter beschikking gestelde uitzendkracht dit uitzendbeding bevat en de looptijd daarvan nog niet is verstreken, stelt Dellabo Dienstverlening de opdrachtgever daarvan op de hoogte en geeft zo goed mogelijk aan wanneer de looptijd van het beding verstrijkt. Gedurende de looptijd van dit beding verzoekt de opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening –  onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval – de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Dellabo Dienstverlening. Op eerste verzoek van Dellabo Dienstverlening bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Dellabo Dienstverlening de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht onmiddellijk na de melding van de uitzendkracht zoals in de aanvang van dit lid b. bedoeld.
 3. De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht eindigt voorts indien en zodra de opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen, mits in geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden vervanging van de uitzendkracht door Dellabo Dienstverlening is toegestaan én die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere uitzendkracht. Op eerste verzoek van Dellabo Dienstverlening bevestigt de opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld.
 4. De mogelijkheid tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van de vervangende uitzendkracht, zoals bedoeld in lid c. hiervoor, kan aan een bepaalde  en/of bepaalde looptijd en aan nadere voorwaarden worden gebonden. De opdrachtgever zal steeds een aanzegtermijn in acht nemen van tenminste twee weken. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is aangezegd.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de terbeschikkingstelling op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze Algemene Voorwaarden.

 1. Dellabo Dienstverlening is gerechtigd eventueel een verzoek van de opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, dat niet voldoet aan de hiervoor in de leden c. en d. bedoelde voorwaarden, toch te aanvaarden, met het gevolg dat door dat verzoek de terbeschikkingstelling onverwijld ten einde komt. Aan die aanvaarding kan Dellabo Dienstverlening voorwaarden verbinden.

Artikel 8. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de uitzendkracht die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde (zie ook artikel 6 lid c.).
 2. De opdrachtgever brengt Dellabo Dienstverlening schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Dellabo Dienstverlening tegen welk tijdstip de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Dellabo Dienstverlening rechtsgeldig kan doen eindigen.
 3. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Dellabo Dienstverlening rechtsgeldig beëindigd of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel 8. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zolang de uitzendkracht de uitzendovereenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 4. Indien overeenkomstig het hiervoor in lid a. tot en met c. bepaalde de opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ingevolge die opdracht ter beschikking gestelde uitzendkracht en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 40% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht en wel over een periode als volgt:
 1. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is:

Over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd.

 1. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die wel tussentijds opzegbaar is:

Over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht had kunnen worden opgezegd, met een minimum van drie maanden. De periode eindigt echter in ieder geval op het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd.

 1. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip niet opzegbaar is:

         Over de periode  lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht wel opgezegd had kunnen worden, met een minimum van drie maanden.

 1. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip tussentijds opzegbaar is:

Over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht had kunnen worden opgezegd, met een minimum van drie maanden.

Bij de uitvoering van het hierboven bepaalde geldt het volgende. Onder de opdracht voor bepaalde tijd is mede begrepen de opdracht voor bepaalbare tijd; zie artikel 4 lid b. Indien bij een opdracht voor bepaalbare tijd Dellabo Dienstverlening alleen door de opdrachtgever kan worden geïnformeerd omtrent het intreden van de objectief bepaalbare gebeurtenis en de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, dan wordt de resterende looptijd  van die opdracht bepaald op één jaar. Indien evenwel aannemelijk is, dat de resterende looptijd langer dan een jaar zou duren, dan wordt die langere looptijd als uitgangspunt genomen.

 1. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen drie maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht en die terbeschikkingstelling niet meer dan drie maanden heeft geduurd, is de opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening een vergoeding verschuldigd, zoals volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht gold tijdens de opdracht, genomen over een periode van drie maanden lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding.

Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze rechtstreekse arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in lid d., tenzij de beëindigde terbeschikkingstelling betrekking had op een opdracht aangegaan voor een bepaalde of bepaalbare tijd van niet meer dan drie maanden.

 1. Indien door tussenkomst van Dellabo Dienstverlening een uitzendkracht aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot stand gekomen, over een periode van drie maanden lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding.
 2. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit onderhavig artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd.

Artikel 9. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkracht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingrecht daarbij is vastgelegd.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Dellabo Dienstverlening het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de uitzendkracht tot het werk toe te laten, tenzij opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de uitzendkracht voor handen is of de uitzendkracht niet tewerk kan worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever wel gerechtigd is  gedurende een bepaalde en/of bepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht indien en voor zolang de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Dellabo Dienstverlening door middel van bescheiden en verklaringen en dergelijke afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de uitzendkracht voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal Dellabo Dienstverlening alleen dan geen aanspraak maken op het opdrachtgeverstarief, als bedoeld in lid b. en zal de opdrachtgever dit tarief niet verschuldigd zijn aan Dellabo Dienstverlening, indien en voorzover opdrachtgever afdoende aan zijn bewijsplicht heeft voldaan én Dellabo Dienstverlening jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingspicht overeenkomstig de CAO voor Uitzendkrachten.

Artikel 10. Functie en arbeidstijd

 1. Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie die de uitzendkracht moet uitoefenen. Op eerste verzoek van Dellabo Dienstverlening toont de opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Dellabo Dienstverlening onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in lid b. en in artikel 16 lid c. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de uitzendkracht, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
 2. Indien en voor zover Dellabo Dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is opdrachtgever gehouden schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Dellabo Dienstverlening te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings) rechten van Dellabo Dienstverlening, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de opdracht door opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast.
 3. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan. Op eerste verzoek van Dellabo Dienstverlening toont de opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren als hiervoor bedoeld gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de uitzendkracht werkzaam is. De tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven kunnen tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de uitzendkracht, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
 4. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt.
 5. Indien en voor zover Dellabo Dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de uitzendkracht afwijken van de voorwaarden vermeld in lid c. of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de uitzendkracht werkt of rust, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Dellabo Dienstverlening te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van Dellabo Dienstverlening, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in lid c. in acht te nemen.
 6. De vakantie van de uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.
 7. De opdrachtgever is verplicht om, bij het aangaan van de opdracht – en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk – Dellabo Dienstverlening in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht Dellabo Dienstverlening zo tijdig in te lichten, dat Dellabo Dienstverlening dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.

Artikel 11. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Dellabo Dienstverlening nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Dellabo Dienstverlening relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt Dellabo Dienstverlening naar beste kunnen welke uitzendkracht ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Dellabo Dienstverlening geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van die opdracht, alsmede bij vervanging of terugplaatsing door Dellabo Dienstverlening van een uitzendkracht, indien vervanging of terugplaatsing van de uitzendkracht door Dellabo Dienstverlening krachtens opdracht of uit hoofde van de Algemene Voorwaarden is toegestaan. De opdrachtgever is gehouden de aldus door Dellabo Dienstverlening ter beschikking gestelde uitzendkracht te werk te stellen overeenkomstig de opdracht en het bij deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
 3. Dellabo Dienstverlening kan te allen tijde, niettegenstaande welke bepaling dan ook, aan de opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht, teneinde te kunnen toepassen het zogenaamde anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (komende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche.

De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan Dellabo Dienstverlening schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever beslist slechts negatief op het voorstel van Dellabo Dienstverlening op redelijke gronden en verstrekt dan een schriftelijke verklaring aan Dellabo Dienstverlening, die zodanig aannemelijk is, dat naar alle waarschijnlijkheid de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening die verklaring in het kader van een beoordeling van een aanvraag van een ontslagvergunning afdoende  acht.

 1. Dellabo Dienstverlening kan te allen tijde, mits zulks bij opdracht schriftelijk is overeengekomen, aan de opdrachtgever voorstellen de ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen door een andere uitzendkracht, indien dat naar het oordeel van Dellabo Dienstverlening noodzakelijk is wegens het intern bedrijfsbeleid en personeelsbeleid, ondermeer tot behoud van werkgelegenheid voor uitzendkrachten die daarop krachtens hun rechtspositie in het bijzonder aanspraak kunnen maken of tot anticiperende naleving van het anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (komende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan Dellabo Dienstverlening schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever zal slechts dan bedoeld verzoek niet aan Dellabo Dienstverlening doen, indien daardoor opdrachtgever in zijn bedrijfsvoering zou worden benadeeld.
 2. Dellabo Dienstverlening schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien Dellabo Dienstverlening om welke reden dan ook een uitzendkracht niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Dellabo Dienstverlening schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien Dellabo Dienstverlening krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden een uitzendkracht wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van Dellabo Dienstverlening.

Voor zover en voor zolang een (vervangende) uitzendkracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld is opdrachtgever echter niet gehouden aan Dellabo Dienstverlening te voldoen het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren, tenzij de (vervangende) uitzendkracht niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan opdrachtgever.

 1. Dellabo Dienstverlening schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde uitzendkracht, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
 2. Dellabo Dienstverlening is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Dellabo Dienstverlening indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove  schuld aan de zijde van Dellabo Dienstverlening. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever. Dellabo Dienstverlening zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 40% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die uitzendkracht ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde periode van opdracht, met een maximum van drie maanden.

Artikel 12. Tewerkstelling

 1. De opdrachtgever zal de uitzendkracht te werk stellen conform het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, in het bijzonder in de artikelen 10 en 11.
 2. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts in afwijking van het bepaalde in lid a. tewerkstellen, indien Dellabo Dienstverlening en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan de instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 3. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 13. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6. BW.

Artikel 14. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij uitzendarbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de uitzendarbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4. BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel.
 2. De opdrachtgever zal aan Dellabo Dienstverlening en ook aan de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld  op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening  van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood lijdt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen uitzendarbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal Dellabo Dienstverlening tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.
 7. De opdrachtgever is jegens Dellabo Dienstverlening gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart Dellabo Dienstverlening te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens Dellabo Dienstverlening geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van Dellabo Dienstverlening jegens de opdrachtgever.

Artikel 15. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Dellabo Dienstverlening is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Dellabo Dienstverlening voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Dellabo Dienstverlening als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 3. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 4. Dellabo Dienstverlening is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet  met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Dellabo Dienstverlening voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Dellabo Dienstverlening als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

Artikel 16. Uurbeloning en opdrachtgeverstarief

 1. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uur beloning, zal Dellabo Dienstverlening de uur beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstatief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Dellabo Dienstverlening verschuldigd zijn.
 2. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.
 3. Het hiervoor in lid a. en b. bepaalde laat onverlet dat Dellabo Dienstverlening en de uitzendkracht met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan Dellabo Dienstverlening en uitzendkracht voorleggen en schriftelijke instemming inwinnen, alvorens daaraan uitvoering te geven.
 4. Indien de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht eindigt, maar de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die  andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 17. Verhoging van het opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten en/of algemene kostenverhogingen

Dellabo Dienstverlening is gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het                                                          evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:

 • verhoging van de uurbeloning van de uitzendkracht ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
 • verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht in algemene zin;
 • verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door Dellabo Dienstverlening te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van gedekte risico’s);
 • verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 • verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid voor de uitzendkracht of voor Dellabo Dienstverlening wegens tewerkstelling in het buitenland.

Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan opdrachtgever de uurbeloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Dellabo Dienstverlening gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is opdrachtgever  gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van Dellabo Dienstverlening eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.

Artikel 18. Bijzondere minimale betalingsverplichting

 1. Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Dellabo Dienstverlening te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Dellabo Dienstverlening.
 2. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Dellabo Dienstverlening per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Dellabo Dienstverlening.

Artikel 19. Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier

 1. De nota’s van Dellabo Dienstverlening worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal  gewerkte uren en overuren alsmede – desgevraagd – de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld. In dit kader ziet de opdrachtgever tijdens het verrichten van de uitzendarbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen terzake bij opdracht of nadien is overeengekomen respectievelijk aangepast. De opdrachtgever ondertekent na controle het tijdverantwoordingsformulier voor akkoord.
 3. Bij verschil tussen het bij Dellabo Dienstverlening ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Dellabo Dienstverlening ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs.
 4. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever niet is nagekomen zijn verplichtingen in lid b., is Dellabo Dienstverlening jegens de opdrachtgever gerechtigd:

Hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, met vermelding van de krachtens opdracht geldende arbeidstijd. In dat laatste geval is Dellabo Dienstverlening gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode,

Hetzij: door een functionaris van Dellabo Dienstverlening – zoveel mogelijk gehoord de uitzendkracht(en) en de betreffende functionaris(sen) in het bedrijf van de opdrachtgever – de gewerkte tijden bindend tussen partijen te doen vaststellen.

 1. Nota’s worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.

Artikel 20. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Dellabo Dienstverlening ingediende nota voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 kalenderdagen na verzending van de nota, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Dellabo Dienstverlening zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een nota van Dellabo Dienstverlening niet binnen 14 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. De in het bezit van Dellabo Dienstverlening zijnde doordruk of kopie van de door Dellabo Dienstverlening verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames omtrent enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij Dellabo Dienstverlening zijn ingediend. De bewijslast betreffende  tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Dellabo Dienstverlening is ingeroepen respectievelijk de vordering door Dellabo Dienstverlening ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 21. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers neemt Dellabo Dienstverlening in acht de wettelijke bepalingen, de CAO voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (Algemene) Voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Dellabo Dienstverlening worden meegewogen.

Artikel 22. Algemene schadevergoeding

Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of  uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens Dellabo Dienstverlening of de uitzendkracht is de opdrachtgever jegens Dellabo Dienstverlening gehouden aan Dellabo Dienstverlening te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor Dellabo Dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Dellabo Dienstverlening eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij de voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer  af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.

Artikel 23. Strekking voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn  of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 24. Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting  worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Dellabo Dienstverlening is gevestigd.

Wettelijke bepalingen

Hieronder volgt een uitreksel van de in de Algemene Voorwaarden aangehaalde wettelijke bepalingen.

Artikel 3:37 lid 1 BW

 1. Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.

Artikel 6:108 BW

 1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:
 1. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige  kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud;
 2. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
 3. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
 4. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.
 1. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.
 2. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

Artikel 7:658 BW

 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is  van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet te nadele van de werknemer worden afgeweken.
 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Artikel 7:690 BW

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Artikel 7:691 lid 2 BW

 1. In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen.

 

Hoewel geen lid van de ABU zijn op al onze overeenkomsten van toepassing de Algemene Voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten van de ABU, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder akte no. 245/1998 d.d. 17 december 1998.